Artikuj

 

1-  Fracchia, Joseph
Hora : social conflicts and collective memories in Piana degli Albanesi / Joseph Fracchia.
Në: Past and present. – Nr. 209, November, 2010, f. 181-222.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f.

 

2- Petrović, Radomir D.
Ugrebani zapisi na fasadnim freskama crkava manastira Pecke Patrijarsije / Radomir D. Petrovic.
Në: Arheografski prilozi. -  Nr. 29-30, 2007-2008, f. 399-443.
Shënime dhe bibliogr.: f. 412-416. - Vështrim mbi afresket e fasadës së kishave të Patriarkanës së Pejës.

 

3- Petrović, Radomir D.
O restaurisanom ktitorskom natpicu krala Milutina na fresci u Prizrenskoj crkvi bogorodice Leviske : (XIV vek) / Radomir D. Petrovic.
Në: Arheografski prilozi. – Nr. 29-30, 2007-2008, f. 35-45.
Bibliogr.: f. 38-39. - Mbi një dorëshkrim të restauruar nga mbreti Milutin, donator dhe mbrojtës i kishës Ljevishka në Prizren të shek. XIV.

 

4-  Petrović, Radomir D.
Kameni natpis o ktitoru Haci-Popu Jovanu iz 1613 godine u manastiru Decanima / Radomir D. Petrovic.
Në: Arheografiski prilozi. - Nr. 29-30, 2007-2008, f. 383-397.
Bibliogr.: f. 389-391. - Mbishkrim në gurë në manastirin e Deçanit lidhur me at Haxhi Jovanin, donator dhe mbrojtës i tij.

 

5- Dervishi, Nebi.
Shtrirja e kulturës së Komanit në trevat lindore shqiptare : dëshmi e vijimësisë iliro-arbërore / Nebi Dervishi.
Në: The heritage. – Nr. 1, maj, 2010, f. 67-75.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f.

 

 

6- Melo, Ilda.
Familja kujdestare : kujdestar ligjor për të miturit jashtë kujdesit prindëror në Shqipëri / Ilda Melo.
Në: The heritage. – Nr. 1, maj, 2010, f. 127-137.
Bibliogr.: f. 137 dhe në fund të f.

 

7- Lila, Fejzi.
Disa sfida të sigurisë bashkëkohore / Fejzi Lila.
Në: The heritage. - Nr. 2, tetor, 2010, f. 56-65.
Bibliogr.: f. 65.

 

8- Zeqo, Moikom.
Të vërteta të panjohura e të pathëna për Himarën / Moikom Zeqo.
Në: Dituria (New York). - Nr. 9, 2009, f. 57-64.

 

9-  Gjoka, Eleonora.
Skocezët dhe shqiptarët / Eleonora Gjoka, Kosta Gjoka.
Në: Dituria (New York). – Nr. 9, 2009, f. 152-156.
Bibliogr.: f. 156.

 

10- Csaplár-Degovics, Krisztian.
Lajos Thallóczy und die Historiographie Albaniens / Krisztian Csaplár-Degovics.
Në: Südost-Forschungen. -  Volume 68, 2009, f. 205-246.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Lajos Taloci dhe historiografia shqiptare.

 

11- Clayer, Nathalie.
L' Albanisation  de la zone frontière albano-grecque et ses aléas dans l'entre-deux-guerres / Nathalie Clayer.
Në: Südost-Forschungen. -  Volume 68, 2009, f. 328-348.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Albanizimi i zonave kufitare shqiptaro-greke dhe aleatët e Shqipërisë midis dy luftërave botërore. Politika e qeverisë së Ahmet Zogut në dehelenizimin e  shoqërisë, veçanërisht në fushën e arsiminit. Marrëdhë- iet shqiptaro-greke të kësaj periudhe.

 

12- Durakovic, Indira.
Experimentierfeld Balkan : Ärzte am Schauplatz der Balkankriege von 1912/1913 / Indira Durakovic.
Në: Südost-Forschungen. -  Volume 68, 2009, f. 298-327.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Përmbl. në anglisht. - Ballkan, një fushë eksperimentale për fizikanët, bakteriologët dhe higjenistët e huaj, veçanërisht për ata austro-hungarezë.

 

13- Frantz, Eva Anne.
Gewalt als Faktor der Desintegration im Osmanischen Reich : Formen von Alltagsgewalt im südwestlichen Kosovo in den Jahren 1870-1880  im Spiegel österreichisch-ungarischer Konsulatsberichte / Eva Anne Frantz.
Në: Südost-Forschungen. -  Volume 68, 2009, f. 184-204.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Përmbledhje në angl. - Dhuna si një faktor disintegrimi në Perandorinë Osmane. Format e saj të përditshme në Kosovën Jugperëndimore, në zonën e Pejës, të Prizrenit e të Gjakovës, gjatë viteve 1870-1880 sipas raporteve konsullore austro-hungareze.

 

14-  Moustakas, Konstantinos.
Early evidence on the introduction of "timar" in the Balkans and its as means of incorporation : the "pronoia" of Laskaris / Konstantinos Moustakas.
Në: Südost-Forschungen. -  Volume 68,  2009, f. 63-95.
Të dhëna mbi futjen e sistemit të timarit në vendet e Ballkanit sipas një dokumeti  kishtar grek të vitit 1393, gjetur në dioqezën e Serres në Greqi.

 

15-  Preuss, Ulrich K.
Kosovo : a state sui generis? / Ulrich K. Preuss.
Në: Südosteuropa. -  Vol.58, Nr. 3, 2010, f. 389-412.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Mendime rreth krijimit të shtetit Kosovar dhe qëndrimit të Evropës dhe ShBA-ve ndaj tij.

16-  Kofos, Evangelos.
The Macedonian Name controversy : texts and commentary / Evangelos  Kofos.
Në: Südosteuropa. – Vol. 58, Nr. 3, 2010, f. 414-435.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Pajisur me dokumente. - Vështrim historik mbi qëndrimin e Greqisë ndaj çështjes maqedonase në përgjithësi dhe emrit të Maqedonisë në veçanti.

 

 

17- Vankovska (Cvetkovska), Biljana.
David vs. Goliath : the Macedonian position(s) in the socalled "Name dispute" with Greece / Biljana Vankovska (Cvetkovska).
Në: Südosteuropa. – Vol. 58, Nr. 3, 2010, f. 436-466.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Pajisur me dokumente. - Qëndrimi i Maqedonisë ndaj Greqisë lidhur me emrin e saj.

 

18- Katsiardis (Hering), Olga.
Von den Aufständen zu den Revolutionen christlicher Untertanen des Osmani -schen Reiches in Südosteuropa : (ca. 1530-1821) : ein  Typologisierungsversuch / Olga Katsiardis (Hering).
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 96-137
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Përmbl. në anglisht. - Nga kryengritjet në revoltat e të krishterëve ndaj sundimit osman në Europën Juglindore gjatë viteve 1530-1821. - Kryengritjet në  Shqipëri kundër këtij sundimi; kryengritjet e himariotëve etj.

 

19- Bieber, Florian.
Der Kosovo-Krieg als Mobilisierung für politischen Wandel? : Erklärungsansätze für den Demokratisierungsdruck in Serbien im Sommer 1999 / Florian Bieber.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 456-477.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Lufta e Kosovës në verën e vitit 1999 një mobilizim për ndryshime politike dhe një presion për demokratizimin e Serbisë.

 

20- Herbst, Friederike.
Rechnet mit uns : Punkt und Neue Welle im sozialistischen  Jugoslawien / Friederike Herbst.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 418-438.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Muzika në Jugosllavi pas  vdekjes së Titos dhe konteksti sociopolitik i futjes së një  kulturës të re në zhvillimin e saj.

 

21- Kalogrias, Vaios.
Die Bulgarische Okkupation in Ostmakedonien und Thrakien : (1941-1944) / Vaios Kalogrias, Stratos Dordanas.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 400-417.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Përmbl. në anglisht. - Pushtimi bullgar i Maqedonisë Perëndimore dhe i Trakisë gjatë  Luftës së Dytë Botërore dhe pasojat e këtij pushtimi.

 

22- Popovic, Aleksandar.
Les Autorités religieuses musulmanes officielles de Yougoslavie  face à la magie : (1933:1992) / Aleksandar Popovic.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 349-367.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Argumentet, direktivat fetare  dhe qëndrimi i zyrtarëve më të lartë të "Kumunitetit Mysliman Jugosllav" gjatë viteve 1933-1992 ndaj praktikimit të magjisë te myslimanët  e ish-Jugosllavisë.

 

23- Korapkiev, Angel.
Changes in education in Eastern Macedonia and Thrace and Bulgarian national policy in the region during the Second World War / Angel Korapkiev.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 368-399.
Autori në krye të artikullit: Angel Chorapchiev. - Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Arsimi në Greqi gjatë Luftës së Dytë Botërore me pushtimin bullgar të saj dhe shkollat bullgare e qëndrimi ndaj fëmijëve grekë në këtë periudhë.

 

24- Schmitt, Oliver Jens.
Historia dhe ideologjia : një qasje kritike studimeve osmane  në historiografinë moderne shqiptare : (nga gjysma e dytë e shek XIX deri sot)  = Geschichte und Ideologie : eine kritische Annäherung an die osmanischen Studien in der modernen albanischen Geschichtsschreibung : (von der zweiten Hälfte des 19. Jahrunderts bis heute) : Rezension / Oliver Jens Schmitt.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 551-555.
Mendime mbi veprën me të njëjtin titull të Dritan Egros, botuar në Tiranë nga shtëp. bot. "Maluka"  më 2007, me 244 f.

 

25- Frantz, Eva Anne.
Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajet = Serbisch-albanische Beziehungen im Vilayet Kosovo : (1878-1912) : Rezension / Eva Anne Frantz.
Në: Südost-Forschungen. -  Vol. 68, 2009, f. 670-673.
Mendime për veprën me të njëjtin titull të Milos Jagodic-it, botuar në Beograd në vitin 2009, me 408 f.

 

26-  Matzinger, Joachim.
Der Kongress von Manastir : Herausforderung zwischen Tradition und  Neuerung in der albanischen Schriftkultur. 3. Deutsch-albanische kulturwissenschaftliche Tagung in München vom 7. bis 8. November 2008 : Rezension / Joachim Matzinger.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 782-785.
Shënime dhe bibliogr. në fund të shkrimit. - Mendime mbi librin me  të njëjtin titull, botuar nën kujdesin e Bardhyl Demirajt në Hamburg nga shëp. bot. Dr. Kovac, më 2009.

 

27-  Schmidt-Neke, Michael.
La Resa dei conti : il Kossovo, l'Italia e la dissoluzione della  Jugoslavia : (1939-1941) = die Abrechnung : Kosovo, Italien und die Auflösung Jugoslawiens : Rezension / Michael Schmidt-Neke.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 683-684.
Shënime mbi librin me të njëjtin titull të Lucca Micheletta-s, botuar në Romë nga shtëp. bot. "Nuova cultura" më 2008.

 

28- Bartl, Peter.
Skanderbeg : der neue Alexander auf dem Balkan : Rezension / Peter Bartl.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 616-619.
Shënime mbi veprën me të njëjtin titull të Oliver Jens Schmitt, botuar në Regensburg nga shtëp. bot. "Friedrich Puster" më 2009, me 432 f.

 

29- Bartl, Peter.
Catholicism, culture, conversion : the history of the Jesuits in Albania : (1841-1946) / Peter Bartl.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 654-657.
Mendime rreth veprës me të njëjtin titull të Ines A. Murzaku, botuar në Romë më 2006, me 280 f.

 

30- Jusufi, Lumnije.
Studime për folklorin 1 : eposi i kreshnikëve dhe epika historike  shqiptare / Lumnije Jusufi.
Në: Südost-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 750-753.
Mendime mbi veprën me të njëjtin titull të Zymer Ujkan Nezirit, botuar në Prishtinë më 2006, me 327 f.

 

31- Aleksov, Bojan.
The Macedonian question : Britain and the Southern Balkans : 1939-1949 / Bojan Aleksov.
Në: Südos-Forschungen. – Vol. 68, 2009, f. 685-687.
Mendime rreth librit "Çështja maqedonase : Britania dhe Ballkani  Jugor" të Dimitris Livanios-it, botuar më 2008 në Oxford, dhe New York, me 280 f.

 

32- Rexha, Riza.
Copëtimi i territoreve shqiptare : 1878-1881 / Riza Rexha.
Në: Malësia. – Nr. 1, 2005, f. 17-40.
Bibliogr.: f. 39-40. - Traktati i Shën Stefanit dhe protestat e shqiptarëve kundër vendimeve të tij; Kongresi i Berlinit dhe vendimet e tij; çështja e Plavës, e Gucisë dhe e Hotit e Grudës.

 

33- Silajdzic, Haris.
Shtete e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria në Konferencën e Paqes  në Paris : 1919-1920 / Haris Silajdzic.
Në: Malësia. – Nr. 1, 2005, f. 41-59.
Bibliogr.: f. 58-59. - Autori në shkrim: Haris Silajxhiq. - Përkthim nga studimi i autorit: "Albanija i SAD kruz arhive Vasingtona", Sarajevo, 1991.

 

34- Ushaku, Ruzhdi.
Sprovë për shpjegimin e prejardhjes së emërvendit Valkalia / Ruzhdi Ushaku.
Në: Malësia. – Nr. 1, 2005, f. 87-93.
Bibliogr.: f. 93.

 

35- Gjuravçaj, Pjetër.
Ndikimi i orientalizmave në të folurit e malësisë së Mbishkodrës Chot, Grudë, Triepsh dhe Kojëj / Pjetër Gjuravçaj.
Në: Malësia. - Nr. 1, 2005, f. 95-111.
Bibliogr.: f. 111.

 

36- Draga, Nail.
Ndryshimet në strukturën kombëtare në Mal të Zi sipas regjistrimit  të popullsisë në vitin 2003 / Nail Draga.
Në: Malësia. – Nr. 1, 2005, f. 127-138.

 

37- Zyberi, Naser.
Statusi kushtetues-juridik i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë pas marrëve-shjes së Ohrit / Naser Zyberi.
Në: Malësia. – Nr. 1, 2005, f. 175-183.

 

38- Meta, Beqir.
Kosova dhe Çamëria në gjysmën e parë të shek. XX: një vështrim krahasues / Beqir Meta.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 27-50.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f.

 

39- Dervishi, Nebi.
Pjesëmarrja e shqiptarëve në kryngritjen e shtatorit 1913 / Nebi Dervishi.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 51-66.
Shfarosja e shqiptarëve dhe genocidi serb gjatë viteve 1912-1913, veçanërisht pas shtypjes së kryengritjes.

 

40- Dezhgiu, Muharrem.
Mni legjitimitetin e shtetit shqiptar gjatë Luftës II Botërore /  Muharrem Dezhgiu. Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 67-74.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Mbi qëndrimin e Fuqive  të Mëdha dhe të emigracionit shqiptar ndaj  qeverisë së Ahmet Zogut.

 

41- Demalia, Skënder.
Qëndrimi i historianëve serbë për betejën e Fushë-Kosovës (1389) :  synimet dhe qëllimet e tyre / Skënder Demalia.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 75-86.
Bibliogr.: f. 84-86.

 

42- Osmani, Tomor.
Frang Bardhi : figurë e shquar e kulturës shqiptare e shekullit  XVII (1606-1643) : (me rastin e 400-vjetorit të lindjes) / Tomor  Osmani.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 95-106.

 

43- Brisku, Bahri.
Paganizmi : dëshmi e lashtësisë së etnogjenezës shqiptare / Bahri  Brisku.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 107-113.
Bibliogr.: f. 113.

 

44- Topalli, Tefë M.
Rikthim i Lazër Shantojës / Tefë M. Topalli.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 115-124.

 

45- Dabaj, Gjokë.
Dëshmi të arbro-shqipes në veprën "Kuçi..." të dr. J. Erdelanoviqit / Gjokë Dabaj.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 169-187.
Duke u mbështetur në librin "Kuci, pleme u Crnoj Gori. Etnoloska  studija" të etnologut serb J. Erdelanoviç, botuar në Beograd më  2007, autori  argumenton praninë e gjuhës shqipe në krahinën e Kuçit në Mal të Zi.

 

46-  Demaliaj, Skënder.
Veçoritë etnopsikologjike që mundësuan kthimin e shpejtë të  kosovarëve në trojet e tyre, në verën e vitit 1999 / Skënder Demaliaj.
Në: Malësia. – Nr. 2, 2007, f. 201-214.
Bibliogr.: f. 213-214.

 

47- Ushaku, Ruzhdi.
Mbi motivet onomastike në poemthin "Scodra" të Ndre Mjedës / Ruzhdi Ushaku. - Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 53-63.
Marrë nga studimi i autorit "Ndihmesa onomatogjike nga hapësira  iliro-arbërore", Prishtinë, 2006, f. 183-195. - Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

48- Quku, Mentor.
Arritje në fushën e studimeve mjedologjike, si dhe ato që duhen bërë më tej në këtë fushë / Mentor Quku.
Në: Malësia. – Nr. 3,  2008, f. 65-74.
Kumtesë e mbajtur në Konferencën e Institutit të Alb-Shkencës në  Prishtinë, më 2007.

 

49- Berisha, Anton N.
"Andrra e jetës" : poemë e gjakimit jetësor, e tragjikës dhe e bukurisë së natyrës / Anton N. Berisha.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 75-91.
Me shënime në fund të faqeve. - Për këtë studim autori ka shfrytëzuar botimin e Vjenës së vitit 1917.

 

50- Xhaferi, Hamit.
Mjeda ndër lirikët e mëdhenj të letërsisë sonë / Hamit Xhaferi.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 93-102.
Bibliogr.: f. 101-102.

 

51- Gjuravçaj, Pjetër.
Dimensioni etiko-estetik dhe social-patriotik në poetikën e Ndre Mjedës / Pjetër Gjuravçaj.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 103-112.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

52- Baliu, Begzad.
Jup Kastrati dhe bibliografia e Ndre Mjedës / Begzad Baliu.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 113-128.
Bibliogr.: f. 125-128 dhe në fund të faqeve.

 

53- Topalli, Tefë M.
Ndre Mjeda : një emër i madh i letrave shqipe / Tefë M. Topalli.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 129-138.
Bibliogr.: f. 137-138.

 

54- Dreshaj (Baliu), Myrvete.
Studimet monografike të Jup Kastratit për Ndre Mjedën / Myrvete Dreshaj (Baliu). Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 139-148.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

55- Foniqi, Tahir.
Kërkime bibliografike : Ndre Mjeda në Kosovë / Tahir Foniqi.
Në: Malësia. - Nr. 3, 2008, f. 149-163.
Bibliogr.: f. 154. - Bibliografi e veprave të Mjedës dhe për Ndre Mjedën në Kosovë nga viti 1948 deri më 2006: f. 155-163.

 

56- Olluri, Adil.
Çështje të zhanrit  dhe estetikës në poezitë e Ndre Mjedës / Adil Olluri.
Në: Malësia. - Nr. 3, 2008, f. 165-169.

 

57- Gjocaj, Zenun.
Pikëpamje leksiko-frazeostilistike të poemave josonetike të Mjedës  / Zenun Gjocaj.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 171-178.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

58- Caka, Nebi.
Konkordancat dhe fjalët-çelës të poezisë së Ndre Mjedës / Nebi Caka, Ali Caka.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008, f. 179-196.
Bibliogr.: f. 195-196.

 

59- Maloku, Flamur.
Figurshmëria në relacion me kodin tematik : [mbi poezinë "Vaji i Bylbylit" të Mjedës] / Flamur Maloku.
Në: Malësia. – Nr. 3, 2008,  f. 197-200.

 

60- Shkurtaj, Gjovalin.
Nokë Sinishtaj poet i përmallimit  dhe i kujtimeve të vendlindjes / Gjovalin Shkurtaj.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 15-49.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Mbi krijimtarinë poetike  të shqiptaro-malazezit me banim në Zvicër, Nokë (Ndue) Sinishta në aspektin gjuhësor.

 

61- Osmani, Tomor.
Me rastin e 547-vjetorit të Formulës së Pagëzimit : (1462) / Tomor Osmani.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 51-61.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Dëshmitë  e para të shkrimit të gjuhës shqipe si "Formula e Pagëzimit", i pari dokument i shkruar në gegërisht,  "Fraza e mallikimit" në arbërishten e Italisë së Jugut,  "Fjalorthi shqip-gjermanisht" i Arnold von Harffit dhe "Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve".

 

62- Hamiti, Abdullah.
Rreth fjalorëve të Hafiz Ali Ulqinakut : [turqisht-shqip e shqip-turqisht] / Abdullah Hamiti.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009.
Bibliogr.: f. 81-82 dhe në fund të faqeve. - Vlera e veçantë e fjalorëve me alfabet arab të Hafiz Ali Ulqinakut për leksikografinë dhe leksikologjinë shqiptare.

 

63- Ibrahimi, Mustafa.
Gjendja dhe perspektiva e sociolinguistikës shqiptare / Mustafa Ibrahimi.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 89-102.
Bibliogr.: f. 100-102.

 

64- Priku, Mimoza.
Karlo Taliavini (Carlo Tagliavini) dhe studimet dialektologjike mbi arbëreshët e Zarës / Mimoza Priku.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 103-110.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

65- Hoxha, Shpresa.
Ali pashë Tepelena dhe etnitë e pashallëkut të Janinës në vrojtimet e Likut / Shpresa Hoxha.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 111-116.
Bibliogr. dhe shënime në fund të faqeve.

 

66- Berisha, Labinot.
Fishta midis literalitetit dhe oralitetit / Labinot Berisha.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 117-125.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

67- Mirdita, Zef.
Me rastin e librit të Noel Malcolm-it "Kosovo. a short history" / Zef Mirdita ; përkth. nga kroatishtja Shtjefën Dodes.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 129-179.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve. - Përmbl. në anglisht. - Artikulli në gjuhën kroate është  botuar në rev. "Casopis za suvremenu povijest", Zagreb, god. 31, br. 3, 1999, f. 535-571.
Analizë e veprës në mënyrë analitike dhe sintetike duke nënvizuar faktin se  fuqia e saj qëndron në çmitifikimin  e shumë ngjarjeve dhe çështjeve për t'i ardhur në ndihmë si historianëve serbë dhe atyre shqiptarë. Megjithatë autori i shkrimit  nuk pajtohet me disa nga përfundimet e Malcolm-it.

 

68- Dervishi, Nebi.
E vërteta mbi Maqedoninë antike : [në aspektin gjeografik, etnik dhe gjuhësor] / Nebi Dervishi.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 181-206.

 

69- Demaliaj, Skënder.
Shaban Haxhia : organizator dhe drejtues i Luftës Antifashiste NAÇL në Tropojë dhe në  Kosovë : (botime dhe dokumente të reja arkivore) / Skënder Demaliaj.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 207-224.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

 

70- Dabaj, Gjokë.
Krishtërimi perëndimor dhe identiteti i shqiptarëve : [parashtresë socio-historike] / Gjokë Dabaj.
Në: Malësia. – Nr. 4, 2009, f. 233-260.

 

71- Berisha, Anton N.
Nëna Tereze : i desha njerëzit me dashurinë e hyjit / Anton N. Berisha.
Në: Dielli. – Nr. 102, March, 2011, f. 11.

 

72- Alibali, Agron.
Testamenti i pambushur dhe saga e bibliotekës së humbur të Faik Konicës. / Agron Alibali.
Në: Dielli.- Nr.102, March, 2011, f.16-17.

 

73- Gurakuqi, Romeo.
100 vjet nga kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës : [1911] / Romeo Gurakuqi.
Në: Dielli.- Nr.102, March, 2011, f.18-20.

74- Buja, Ramë.
Kosovo - from Dayton to Rambouillet / Ramë Buja.
Në: Iliria International Rewiew. – Nr. 1, 2011, f. 7-20.
Çështja e Kosovës trajtuar në Konferencën e Dejtonit dhe Rambujesë. Zgjidhja e problemit nacional  dhe mbështetja ndërkombëtare.

 

75- Hajdari, Azem.
Legal regulation on utilization of natural resources of Kosovo / Azem Hajdari.
Në: Iliria International Review. – Nr. 1, 2011, f. 131-142.
Resurset natyrore të Kosovës dhe rregullimi ligjor për shfrytëzimin e tyre.

 

76- Podvorica, Hamdi.
Legal Inheritance in the Republic of Kosovo / Hamdi Podvorica.
Në: Iliria International Review. – Nr. 1, 2011, f. 143-156.
Trajtohen çështje të ligjit mbi trashëgiminë në Kosovë.Bibliogr. fq. 156

 

77- Ibrahimi, Shpresa.
Institute of legacy in the testament / Shpresa Ibrahimi.
Në: Iliria International Review. - Nr 1, 2011, f. 163-167.
Ligjshmëria e testamentit. Rishikimi i bazës ligjore. Trajtohen raste edhe në Republikën e Kosovës.Pajisur me shënime në fund të fq.- Bibliogr. f.177.

 

78- Badivuku-Pantina, Myrvete.
How affordable are the costs compared to benefits brought by the euro the Kosovo's economy / Myrvete Badivuku-Pantina, Erdin Maloku.
Në: liria International Review. - Nr 1, 2011, f. 51-66.
Përfitimet dhe risku i përdorimit të monedhës Euro në Republikën e Kosovës. Analizë financiare.

 

79- Bellusci, Costantino.
Il contributo degli Arbëreshë (e dei Platacesi) all' Unita d'Italia : Commento alla relazione di papas Giuseppe Ferrari sul Contributo degli Albanesi al Risorgimento Italiano / Costantino Bellusci.
Në: Katundi ynë. – Nr. 141, Dicembre-Gennaio, 2010-11, f. 10-12.
Kontributi i arbëreshëve në bashkimin e Italisë.

 

80- Cassiano, Domenico.
Il contributo degli Albanesi di Calabria al Risorgimento / Domenico Cassiano.
Në: Katundi ynë. – Nr. 141, Dicembre-Gennaio, 2010-11,  f. 13-17.
Kontributi i arbëreshëve të Kalabrisë në bashkimin e Italisë.