Libra

 

1- Open parliaments : transparency and accountability of parliaments in South-East Europe / ed. Daniel Smilov. - Sofia :  Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 160 f. : me il. ; 29 cm. -  (South-East Europe. Regional Studies).
Përmbledhje shkrimesh të ndryshme nga autorë të ndryshëm, midis të cilëve edhe shqiptarë.
ISBN(978-92601-2-0)

PP.3(497).Ope

 

2- Hamzaoglu, Yusuf
Balkan Türklügü / Yusuf Hamzaoglu. - Üsküp (Shkup) : Logos-A, 2010 ; 23 cm. - (Özel seri).
Dhuruar nga Mehdi Gurra me autograf.- Në fletën mbështjellëse të kopertinës, shënime mbi autorin.
Cilt 1: Makedonya. Hirvatistan. Osmanli Öncesi Balkan Müslümangligi. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 551 f. : me il. dhe harta.
Bibliogr. e shënime: f. 399-426 dhe në fund të faq. - Indeks.
ISBN(978-9989-58-366-7)

p.537.b.1
p.537.b.2
ba.29.b.1
ba.29.b.2
pp.94(497).Ham

 

3. Hamzaoglu, Yusuf
Balkan Türklügü / Yusuf Hamzaoglu. - Üsküp (Shkup) : Logos-A, 2010 ; 23 cm. - (Özel seri).
Dhuruar nga Mehdi Gurra me autograf.- Në fletën mbështjellëse të kopertinës, shënime mbi autorin.
Cilt 2: Makedonya. Bulgaristan. Slovenya. - 687 f. : me il. dhe harta.
Bibliogr. e shënime f.451-489 dhe në fund të faq. - Dokumente dhe indeks.
ISBN(978-9989-58-367-4)

P.537.b.3
P.537.b.4
Ba.29.b.3
Ba.29.b.4
PP.94(497).Ham

 

4. Hamzaoglu, Yusuf
Balkan Türklügü / Yusuf Hamzaoglu. - Üsküp (Shkup) : Logos-A, 2010 ; 23 cm. -(Özel seri).
Dhuruar nga Mehdi Gurra me autograf.- Në fletën mbështjellëse të kopertinës, shënime mbi autorin.
Cilt 3: Osmanli Öncesi, osmanli dönemi ve Osmanli sonrasi surbistan Türklügü. - 689 f. : me il. e harta.
Bibliogr.e shënime f. 519-541 dhe në fund të faq. - Indeks.
ISBN(978-9989-58-368-1)

P.537.b.5
P.537.b.6
Ba.29.b.5
Ba.29.b.6
PP.9(497).Ham

 

5- Kaca, Eduart.
Soziopolitische Aspekte albanischer Demokratieentwicklung / Eduart Kaca. – Hamburg : Dr. Kovac, 2011.- 284 f.; 21 cm. - (Demokratie und Demokratisi-erungsprozesse, 1613-7930; Bd. 8).
Bibliogr.: f. 269-284. - Shënime në fund të faqeve.
ISBN(978-3-8300-5476-4)

PP.3(496.5).Kac

 

6. Malyj dialektologiceskij atlas balkanskih âzykov : seriâ leksiceskaâ. - Sankt-Peterburg; München : Nauka; Otto Sagner, 2009. - (Studien zum Südosteuropa-sprachatlas; Bd. 7).
Tom. 3: Zivotnovodstvo / red. Andrej N. Sobolev. - 658 f.,   [2] fl. : me il.
Në shpinë të librit tit: Mada'â zivotnovodstvo. - Në krye të titullit: Rossiskaâ Akademia Nauk. Institut Lingvisticeskih Issledovanij. Institut Slavânovedeniâ. - Parathënie: f. 7-9.
ISBN(978-5-02-025277-6

PP.811.Mal

 

7-  Güçlü, Yücel.
Armenians and the Allies in Cilicia : 1914 - 1923 / by Yücel Güçlü. - Salt Lake City : University of Utah Press, 2010. - XII, 281 f. : me harta ; 23 cm. - (Utah Series in Turkish and Islamic Studies).
Bibliogr.: f. 253-271. - Shënime : f. 217-252. - Indeks.
ISBN(978-0-87480-956-5)

PP.94(497).Güç

 

8. De Rada, Jeronim
Opera Omnia/ Girolamo De Rada. - Soveria Mannelli (Catanzaro) : Rubbettino, 2009. - ( Classici della letteratura arbëreshe/ diretta da Francesco Altimari).
[V.] 11: Opere filologiche e storico-culturali  = Vepra filologjike dhe kulturore; Fjamuri i Arbërit : (1883-1887) / introduzione di Matteo Mandalà. 2009. - 362 f.
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Paraqitje nga Françesko Altimari: f. 5-8. - Hyrje e Mandalasë "Alla origini del mito pelasgico: Girolamo de Rada e Giovanni Emanuele Bidera" (f. 9-24).- Përmban veprat: Alla memoria di monsignor Domenico Bellusci..., 1838;  Su la tomba dell'arciprete Luca Tocci di Strigari..., 1863;  Antichità della nazione albanese, 1864; Collegio albanese S. Adriano sarà Seminario Corsini..., 1891 (f. 25-107) dhe Fjamuri i Arbërit, revistë e drejtuar nga Jeronim de Rada (f. 109-362).
ISBN(978-88-498-2392-9)

PP.821.rad

 

9. Lule sheshi = Fiori di prato : omaggio all'arte poetica di Enza Scutari : con CD / a cura di Alexandra Nikolskaya, Nicola  Scaldaferri. - Roma : Squilibri, 2010. - 174 f. : me il. ; 20 cm.
Shoqëruar me një CD me muzikë tradizionale arbëreshe dhe me krijime muzikore nga autorë të ndryshëm mbi tekstet e Enza Scutari-t. nën  titullin "Lule sheshi".
ISBN(978-88-89009-42-0)

PP.821.Lul

 

10.  Quadro normativo a sostegno della minoranza linguistica albanese [material grafik] : (legge nazionale 482/1999, regolamento di attuazione, delibera del Consiglio Provinciale di Cosenza, carta delle comunità albanofone d'Italia e cartellonistica bilingue nelle comunità arbëreshe della provincia di Cosenza. - Cosenza : Università della Calabria, 2009. - 1 fl. pllakat : me il dhe hartë ; 82 x 60 cm.
Në pjesën e brendshme të pllakatit ligji 482/1999 mbi minoritetin arbëresh në Itali. - Harta e trevave arbërishitfolëse dhe lista e katundeve arbëreshe me emërtimet e tyre në italisht dhe në gjuhën shqipe. - Ilustruar me portrete arbëreshësh nga këto katunde me veshje popullore.

Algr.1.e.1
Algr.1.e.2
Algr.1.e.3

 

11.  Dashi, Brunilda.
Il Romanzo " Dimri i vetmisë së madhe" di Ismail Kadare : (storia del testo e studio delle varianti) / Brunilda Dashi. - Roma : Centro di Studi Albanesi, 2010. - 477 f. ; 24 cm.
Në krye të tit.:  Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali. Facoltà di lettere e Filosofia. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". - Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.
ISBN(978-88-90489-80-8)

PP.821.Dash

 

12.  Miracco, Elio.
Analisi di temi del romanzo " Kështjella" di Ismail Kadare / Elio Miracco. - Roma : Centro di Studi Albanesi, 2007. - 84 f. ; 24 cm.
Në krye të tit.: Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali. Facoltà di lettere e Filosofia. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". - Shënime dhe bibliogr. në fund  të faqeve.

PP.821.Mir

 

13- Steinke, Klaus.
Die Slavischen Minderheiten in Albanien / Klaus Steinke, Xhelal Ylli. - München; Berlin : Otto Sagner, [s.a.] ; 21 cm. -  (Slavistische Beiträge; Bd. 458, 462, 474).
Teil. 3: Gora. - [s.l.] : [s.n.], 2010. - 260 f. : me il. dhe harta  + 1  CD.
Bibliogr.: f. 251-255. - Fjalorth shqip-gjermanisht: f. 225-230.- Tekste në dialektin maqedonas nga  fshatra të ndryshme të Gorës: f.167-223. - Të dhëna të përgjithshme gjeografike,  historike, demografike,  kulturore dhe fetare për minoritetin maqedonas të Gorës. Antroponimia dhe toponimia e zonës (f. 9-35). –

Dhuruar  nga autorët.

PP.811.ste

 

14.  Grill, Andrea.
Tränenlachen : roman / Andrea Grill. - Salzburg ; Wien : Otto  Müller, 2008. - 207 f. ; 19 cm.
Përmes këtij romani përshkruhet jeta shqiptare, doket dhe zakonet.
ISBN(978-3-7013-1153-8)

pp.821.Gri

 

15.  Herbert, Aubrey.
Aubrey Herbert and the making of modern Albania : diaries and papers : 1904-1923 / Aubrey Herbert ; ed. Bejtullah Destani, Jason Tomes ; with a preface by Noel Malcolm. - London ; New York : I. B. Tauris, 2011. - XXIV, 371 f. : me hartë, 6 fl. il. ; 24 cm. -  (Albania's Greatest Friend).
Shënime dhe bibliogr. në fund të f. - Indeks. - Hyrje studimore nga  Janson Tomas (f. XIII-XXIV).
ISBN(978-1-84885-444-4)

PP.94(496.5).her
Al.38.b.6

 

16-  Sturdza, Mihai Dimitrie.
Dictionnaire historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople / Miahil-Dimitri Sturdza. - Paris : L'auteur, 1983. - 657 f. : me il., 1 fl. hartë j. t. ;  31 cm.
Kopja me numër ba.21.a.15 riprodhim. - Bibliogr. - Indeks. - Në fletën e tit. etiketa: Herarldry today, Herarldry, Genealogy and Topography. 10 Beauchamp place, London Sw  3. - Njoftime për familjet shqiptare dhe arbëreshe si Kastrioti,  Muzaka, Arianiti, Topia, Bua, Balsha, Dushmani, Gjika, Boçari, Kondurioti, Tombazi etj.

Ba.21.a.15
PP.929.stu

 

 

17-  Zmajević, Savo.
Hipokrizija suživota / Savo Zmajević ; red. Luka Tomović. - Ulcinj : Balkan, 2009. - 164 f. ; 21 cm.
Shënime ne fund të kapitujve. - Pa ç., pa tir.

Al.34.g.25
PP.008.zma
P.534.f.44
P.537.g.9

 

18.  Burović, Kaplan.
Odan i odran : studije i recenzije / Kapllan Burović ; red. Savo  Zmajević. - Ulcinj : Balkan, 2011. - 234 f. : me portr. ; 20 cm.
Shënime dhe bibliogr. në fund të faqeve.

Al.38.g.9
PP.008.Bur

 

19.  Muça, Sulejman.
Tradicionni i moderni ragulatorni mehanizmi : kr"vnoto otm"senie v Albanskite obsnosti : doktorska disertaciâ / Sulejman Muça ; naucen r"kovoditel Tatâna Dronzina. - Sofia : [s.n.], 2010. - 224 fl. ; 29  cm.
Në krye të tit.: Sofijski Universitet "Sveti Kliment Ohridski". Filosofski Fakultet. Katedra Politologiâ. - Bibliogr.: fl. 158-165. - Shtojcë: f. 165-224. - Shënime në fund të faqeve. -  Bashkëshoqëruar me vërtetimin në bullgarisht të marrjes së tit.  "Doktor".

Al.37.a.4

 

20.  Suta, Blerina.
Il Poema Lahuta e Malcis di P. Gjergj Fishta e la tradizione epica slavo - meridionale : dottorato in filologia e letterature comparate dell'Europa Centro Orientale / Blerina Suta ; relator Predrag Matvejevic, Janja Jerkov. - Roma : [s.n.], 2005. - 245 fl.  ; 29 cm
Në krye të tit.: Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Faccoltà di Lettere e Filosofia. - Bibliogr.: 233-245. - Shënime në fund të faqeve. - Bashkëshoqëruar me vërtetimin italisht të  mbrojtjes së doktoraturës.

Al.37.b.34

 

21.  Hyso, Ada.
Interstate conflict and ethnicity : a dissertation submitted in partial fulfillment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy in political science at the University of  Wisconsin-Milwaukee / by Ada Hyso. - Milwaukee : [s.n.], 2009. -XII, 244 fl. ; 29 cm.
Bibliogr.: fl. 229-244. - Mbi çështjen e Kosovës.

Ba.28.a.4

 

22.  Noygues, Evelyne.
Le Mouvement de Renaissance Albanais : un patriote meconnu, Jashar Sadik Erebara, fondateur au debut du XXe siecle d`une publication  de langue albanaise en territoire serbe : Albanija : memoire de  master 2 "Études Européenes" / Evelyne Noygues ; dirigé par Jean-Paul Champseix. - [Paris] : [s.n.], 2008. - 126 fl. : 1 fl. portr. ; 29 cm.
Bibliogr.: fl. 121-125.

Al.37.b.33

 

23. Dialogues : ownership for regional cooperation in the Western Balkan countries. - [Tirana] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. -  153 f. : me tabela ; 23 cm.
Bibliogr. në libër dhe në fund të f. Përmbledhje shkrimesh nga autorë të ndryshëm, midis të cilave edhe shkrimi i Eno Trimçevit " Foreign policy, elites and regional identity".

Al.38.b.15
PP.3(497).Dia

 

24- Valentini, Giuseppe.
Il Diritto delle comunità nella tradizione giuridica albanese :  generalità / Giuseppe Valentini. - Firenze : Vallecchi, 1956. - 445  f. ; 23 cm.
Bibliogr.: f. 386-397 dhe në fund të f. - Indeks. - Në krye të  titullit: Università di Palermo. Facoltà di Lettere. - Në shpinë të  frontespicit, nga është marrë edhe viti i botimit,  autogrf i autorit, datuar më18 prill '63. - Botuar në shqip më 2007. - Të dhëna edhe për familje dhe fise shqiptare të  mesjetës dhe të kohës moderne        (f. 232-385).

al.38.c.8
82a.e.12

 

25-  Metalla, Elvana.
La Céramique médiévale en Albanie ( VIIIè - XVè) siècles :  typologie chronologie, diffusion : thése de doctorat d'archéologie  présentée et soutenu publiquement le 31 Mai / Elvana Metalla ; dirigée par Catherine Jolivet-Lévy. - Paris : [s.n.], 2011 ; 30 cm.
Vol. 1: Texte. - 315 f. : me il. dhe  skica.
Në krye të tit.: École doctorale de l'Archéologie, Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire (ED 112) UMR: Orient et Méditerranée. - Të dhënat bibliografike nga kopertina. - Bashkëngjitur vërtetimi i  marrjes së titullit "Doktor". -Bibliogr.: f. 265-314. - Shënime në fund të faqeve. - Përmbldh.  frëngjisht.

Al.37.b.40

 

26.  Metalla, Elvana.
La Céramique médiévale en Albanie ( VIIIè - XVè) siecles :  typologie ronologie, diffusion : thése de doctorat d'archéologie  présentée et soutenu publiquement le 31 Mai / Elvana Metalla ; dirigée par Catherine Jolivet-Lévy. - Paris : [s.n.], 2011 ; 30 cm.
Vol. 2: Catalogue et planches. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. - [7]  fl., 109 f., 115 fl. il.
Në krye të tit.: École doctorale de l'Archéologie, Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire (ED 112) UMR: Orient et Méditerranée. - Të dhënat bibliografike nga kopertina. - Bashkëngjitur vërtetimi i  marrjes së titullit "Doktor".

Al.37.b.41

 

27. Marku, Mark
Les Medias albanophones au debut du XXI siècle : thèse pour obtenir le grade de "Docteur " / présentée et soutenu publiquement par Mark Marku ; directeur de thèese Henri-Jean Barraud. - Paris : [s.n.],  [2011?] ; 30 cm.
Tom. 1: Un Paysage médiatique bouleversé. -  246 fl. : me il. dhe skica.
Në krye të tit.: Université Panthéon-Assas (Paris II). Droit-Économie-Sciences sociales.

Al.37.a.7

 

 

28. Marku, Mark.
Les Medias albanophones au debut du XXI siècle : thèse pour obtenir le grade de "Docteur " / présentée et soutenu publiquement par Mark Marku ; directeur de thèese Henri-Jean Barraud. - Paris : [s.n.],  [2011?] ; 30 cm.
Tom. 2: Les  Médias albanophones : une histoire mouvementée. – fl. 249-468  : me harta dhe skica.
Në krye të tit.: Université Panthéon-Assas (Paris II). Droit-Économie-Sciences sociales.

Al.37.a.8

 

29. Marku, Mark.
Les Medias albanophones au debut du XXI siècle : thèse pour obtenir le grade de "Docteur " / présentée et soutenu publiquement par Mark Marku ; directeur de thèese Henri-Jean Barraud. - Paris : [s.n.],  [2011?] ; 30 cm.
Tom. 3: Les Problèmes et les perspectives des médias albanophones. – fl. 469-570 : me il.
Në krye të tit.: Université Panthéon-Assas (Paris II). Droit-Économie-Sciences sociales. - Bibliogr.: fl. 562-570. - Përmbldh. frëngjisht dhe anglisht.

Al.37.a.9

 

30-  Les Medias albanophones au debut du XXI siècle : thèse pour obtenir le grade de "Docteur " / présentée et soutenu publiquement par Mark Marku ; directeur de thèese Henri-Jean Barraud. - Paris : [s.n.],  [2011?] ; 30 cm.
Tom. 4: Annexes. - fl.  575-713. : me harta.
Në krye të tit.: Université Panthéon-Assas (Paris II). Droit-Économie-Sciences sociales. - Listë e gazetave, revistave të botuara nga viti 1990 deri më 2008 (f. 577-590) dhe e kanaleve televizive (f. 591-594). - Teksti  origjinal i etikës së gazetarisë, botuar më 1917 dhe nënshkruar nga Kristo Dako (f. 600-603), ligje të tjera mbi radion dhe televizionin etj.

Al.37.a.10

 

31-  Kaca, Eduart
Soziopolitische Aspekte albanischer Demokratieentwicklung : Dissertation zur Erlangung eines Doktorgrades der Philosophie der  Philosophischen Fakultät der Gottfried-Leibniz-Universität Hanover  / vorgelegt von Eduart Kaca ; Referent Ingolf Ahlers ; Koreferent  Markus Koller. - Hannover : [s.n.], 2010. - 262 fl. ; 30 cm.
Bibliogr.: fl. 247-261. – Shënime në fund të veprës. -  Bashkëngjitur vërtetimi në gjermanisht i marrjes së titullit  "Doktor'' në filozofi.

Al.37.a.11

 

32.  Mucaj, Arjana
Predstavi za mezduetniceskite vzaimootnoseeniâ v Albaniâ : na  disertaciâ za pris"zdanie na obrazovatelnata i naucna stepen  "Doktor" : socialna psihologiâ / Arjana Mucaj. - Sofiâ : [s.n.],  2010. - 218 fl. ; 30 cm.
Në krye të tit.: Sofijski Universitet "Sv. Kliment Ohridski".  Kadera Socialna, Trudova i Pedagogiceska Psihologiâ. - Bibliogr.: f. 215-218. - Bashkëngjitur vërtetimi bullgarisht i marrjes së  titullit "Doktor" në fushën e psikologjisë sociale. - Mbi  marrëdhëniet ndëretnike në Shqipërinë e sotme.

Al.37.a.12

 

33.  Kullaj, Endrit.
Organic farming policies for a sustainable development of rural  Albania : dissertation / Endrit Kullaj ; tutors Andrea Segrè, Myslym Osmani. - Bologna : [s.n.], 2007. - XIII, 119 fl. : me skica e tabela ; 30 cm. - (International Cooperation Sustainable  Development Policies; XIX Cycle (2004-2006).
Në krye të titullit: Alma Mater Studiorum - University of Bologna. - Sipas tryezës së lëndës konkludohet se disertacioni nuk është i  plotë, i mungojnë bibliografia, 8 anekse dhe shtojcat (fl. 119-192). - Bashkëshoqëruar me fotokopjen e vërtetimit në italisht  të ndjekjes së doktoraturës gjatë viteve 2003-2006 dhe të  paraqitjes së disertacionit përfundimtar.

Al.37.b.31

 

34. Shegani, Altin
La Lutte contre le terrorisme : étude de droit compraré (droit  français, droit albanais) et de droit pénal international : dctorat  en droit : thèse soutenue publiquement le 17 décembre 2010 / Altin  Shegani ; dirigé par Philippe Conte. - Paris : [s.n.], 2010. - 475  f. : me il. ; 29 cm
Në krye të titullit: Université Montesquieu - Bordeaux IV. École  Doctorale de Droit (E. D. 41). - Shënime dhe bibliogr. në fund të  faqeve.

Al.37.b.32

 

35-  Dorlhiac, Renaud.
Pour un oui ou pour un nom : la Republique de Macédoine a l`heure  des choix identitaires / par Renaud Dorlhiac.
Në: Annuaire français de relations internationales : la  documentation française. - Vol. 10, 2010, f. 788-805. - Shënime dhe  bibliogr. në fund të faqeve. Trajtohet edhe qëndrimi i Shqipërisë  ndaj Republikës së Maqedonisë si dhe marrëdhëniet
maqedonase-kosovare.

Ba.28.b.30

 

36- Dorlhiac, Renaud.
La Bosnie-Herzégovine al`heure des discours sans fin(s) ? / par  Renaud Dorlhiac. Në: Annuaire français de relations internationales : la documentation française. - Vol. 11, 2010, f. 785-801. - Shënime dhe  bibliogr. në fund të faqeve.

Ba.28.b.31

 

37.  Dorlhiac, Renaud
Le Kosovo, entre aube et crépuscule / Renaud Dorlhiac.
Në: Annuaire français de relations internationales : la  documentation française. - Vol. 9, 2008, f. 670-687. - Shënime dhe  bibliogr. në fund të faqeve. - Jepet shkurt edhe qëndrimi i  Shqipërisë ndaj Çështjes së Kosovës.

Al.36.d.44

 

38.  Shituni, Spiro
Albanian traditional music : an introduction, with sheet music and lyrics for 48 songs / Spiro J. Shetuni. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Co., 2011. - 205 f. : me nota muzikore, 1 fl. hartë e Shqipërisë ; 25 cm.
Dhuruar nga aut. me autograf, datuar 20 maj 2011. - Bibliogr.: f. 199-202. - Indeks.
ISBN(978-0-7864-6449-4)

PP.7.Shit

 

39- Turkey / prepared by Kutlay Dogan ; transl. english Özden Arar. - Ankara : Turkish News Agency, 2010. - 492 f. : me il. ; 20 cm.

 

ISBN 978-9751-949-59-2

PP.908.Tur

 

40-  Çaro, Erka
From the village to the city : adjustment process of internal migrants in Albania : proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Rumitelijke Weten schappen  aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. E. Sterken, in het openbaar te verdedigen op maandag 4 juli 2011 / Erka Çaro. - Amsterdam : [s.n.], 2011. - 212 f. : me il. ; 24 cm.
Në krye të titullit: Rijkuniversiteit Groningen. - Bibliogr. pas çdo kapitulli. -  Përmbl. shqip dhe danisht.
ISBN 978-90-367-4970-1

PP.3(496.5).Çar

 

41. Köse, Yavuz
Westlicher Konsum am Bosporus : Warenhäuser, Nestlé & Co. im späten Osmanischen Reich : (1855-1923) / Yavuz Köse. – München : R. Oldenbourg, 2010. - 574 f., [1] f. : me tabela - (Südosteuropaischen Arbeiten; 138).
Bibliogr.: f. 519-555. - Indeks.
ISBN 978-3-486-58978-8

PP.94(497).Kös

42- Ramet, Sabrina P.
Die Drei Jugoslawien : eine Geschichte der Staatsbildungen und ihrer Probleme / Sabrina P. Ramet ; übersetzt von Isabel Ströhle, Georg Seiderer, Konrad Cleiwing. - Nach erweiterter und korrigierter Vorlage. - München : Oldenbourg, 2011. - XX, 907 f. :  me tabela e harta ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten; 136).
Tit. origjinal: The three Yugoslavias : state-bulding and legitimation : 1918-2005. - Bibliogr.: f. 838-861. - Indeks.

pp.94(497.1).Ram